Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Cel i zakres zbierania danych

Prawa użytkownika, którego dane dotyczą

Postanowienia końcowe

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej: www.flow-consulting.pl jest Flow Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-189 Poznań, ul. Złotowska 51/1
 2. Strona internetowa działająca pod adresem: www.flow-consulting.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych jest uprawniony na podstawie właściwych przepisów prawa do ujawnienia posiadanych danych wyłącznie podmiotom upoważnionym.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia, że dane będą przetwarzanie zgodnie z prawem, dla oznaczonych w niniejszej Polityce Prywatności celów.
 5. Administrator danych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu:
 • dostarczenia wyników ankiety drogą elektroniczną
 • przesłania darmowych e-booków droga elektroniczną
 • kontaktu z osobami, które wypełniły formularz kontaktowy
 1. Administrator w celu skorzystania z możliwości oferowanych przez serwis pobiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu (opcjonalnie)
 • Nazwa firmy – (opcjonalnie)
 • Numer NIP – (opcjonalnie)
 1. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Prawa użytkownika, którego dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji swoich uprawnień użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@flow-consulting.pl , telefonu kontaktowego:883-687-007 lub drogą pocztową na adres: ul. Złotowska 51/1, 60-189 Poznań
 4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw użytkowników, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.